Aktuella seminarier, konferenser m.m.

Här presenteras arrangemang i nätverkets egen regi eller där nätverkets medlemmar är involverade och som knyter an till temat kvinnors- och mäns löner och arbetsvillkor

Seminarium Lönekartläggning – om Riksrevisionens granskning
23 oktober 2019

Se dokumentation från seminariet, inklusive videoinspelning.

Riksrevisionen presenterade i slutet av maj 2019 rapporten Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen (RiR 2019:16). Riksrevisionens rapport utmynnar i förslag om tilläggsdirektiv till utredningen om en effektivare tillsyn av diskrimineringslagen (dir 2018:99). Syftet är att förändra de skärpta bestämmelser om lönekartläggning som trädde i kraft den 1 januari 2017. Just denna lagändring omnämns som en viktig åtgärd i regeringens handlingsplan för jämställda livsinkomster från december 2017.
Jämställdhetsmyndigheten hade beslutat att utarbeta en kommentar till Riksrevisionens rapport. Professor Johanna Rickne från Institutet för social forskning vid Stockholms universitet bidrog med en egen kommentar i detta arbete.

Yvonne Thorsén och Christer Gerdes, bägge utredare på Riksrevisionen och medförfattare till granskningsrapporten, inledde seminariet med en presentation av rapporten Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning. Därefter följde en kommentar av Professor Johanna Rickne från Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och Eberhard Stüber som är senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten. Efter seminariet gavs möjlighet till fördjupande samtal med rapportförfattarna. Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad på Arena Idé.

Arrangörer: Arena Idé och Nätverket jämställda löner.
Plats: Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm.