Lönekartläggning – om Riksrevisionens granskning

23 oktober 2019 i Arena Idés lokaler i Stockholm

Riksrevisionen presenterade i slutet av maj 2019 rapporten Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen (RiR 2019:16).
Riksrevisionens rapport utmynnar bl.a. i förslag om tilläggsdirektiv till utredningen om en effektivare tillsyn av diskrimineringslagen (dir 2018:99). Syftet är att förändra de skärpta bestämmelser om lönekartläggning som trädde i kraft den 1 januari 2017. Just denna lagändring omnämns som en viktig åtgärd i regeringens handlingsplan för jämställda livsinkomster från december 2017. Initiativet till att kommentera Riksrevisionens rapport togs av Jämställdhetsmyndigheten.

Yvonne Thorsén och Christer Gerdes, bägge utredare på Riksrevisionen och medförfattare till granskningsrapporten, inledde seminariet med en presentation av sin rapport. Därefter följde en kommentar av Professor Johanna Rickne från Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och Eberhard Stüber som är senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten. Efter seminariet gavs möjlighet till fördjupande samtal med rapportförfattarna. Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad på Arena Idé.

Material med anknytning till seminariet


Bilder från seminariet som samlade mellan 40-50 deltagareTillbaka

Seminariet arrangerades

av Nätverket jämställda löner i samverkan med Arena Idé.

Konferens och seminarieserie

Seminariet var det sjunde i en serie av seminarier i ett något mindre format än de fyra konferenser som tidigare arrangerats.