Rapporter

Här presenteras rapporter eller utredningar som ges ut av arbetsmarknadens parter, myndigheter m.m. Material som kan karakteriseras som forskning och med anknytning till universitet och högskolor hittar du här .
Nätverkets webbplats upphör att uppdateras fr.o.m. 12 mars 2022. Läs mer här.

Rapporter 2022
Maria Ahlsten, Kommunal 2022 En bättre arbetsmiljö är möjlig. En rapport om äldreomsorgens bemanning
Pensionsmyndigheten 2022 Kan pensionerna bli mer jämställda?
Diskrimineringsombudsmannen 2022 Diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning – en analys av anmälningar
EIGE 2022 Artificial intelligence, platform work and gender equality
Arbetsmarknadsdepartementet 2022 Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023 + uppdrag
Medlingsinstitutets årsrapport 2022 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2021. Om jämställdhet s. 140-149.
Owvnershift 2022 En kartläggning av ägande i våra kärleksrelationer
Mats Larsson, LO 2022 Lönerapport 2021. Löner och löneutveckling år 1913–2020 efter klass och kön
Anna Almqvist, LO 2022 Makteliten – slår rekord trots pandemin. Inkomstutvecklingen för makteliten perioden 1950–2020
Skandia 2022 Lika arbete - olika pension 2022
Fackförbundet DIK 2022 Så mycket tjänade DIK:s medlemmar 2021. I dokumentet finns länk till lönestatistik
Lagrådsremiss, genomförande av dir 2019/1158 2022 Genomförande av balansdirektivet, gällande arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
SOU 2022:4 2022 Minska gapet - Åtgärder för jämställda livsinkomster
Elvira Liljeröd, Mats Wingborg - Arena Idé 2022 Distansarbetet efter corona - Tolv förslag för ett bättre arbetsliv
Jämställdhetsmyndigheten, rapport 2022:2 2022 Ekonomisk jämställdhet. En uppföljning av senare års utveckling av det jämställdhetspolitiska delmålet
Arbetsmarknadsdepartementet - A2022/00094 2022 Uppdrag om handledning och förstudie om könsuppdelad statistik.
Rapporter 2021
OECD 2021 Can pay transparency tools close the gender wage gap? Policy Brief - sammanfattning av hela rapporten
OECD 2021 Pay Transparency Tools to Close the Gender Wage Gap Rapporten on-line, kapitel för kapitel
Regeringskansliet 2021 Rapport gällande efterlevnad av ILO-konvention 100 perioden 2017-2021
Britt-Inger Keisu (UU), Klara Tegnö (KI) 2021 Vad innebär nolltolerans i praktiken? En studie om sexuella trakasserier i akademin
Arbetsgivarverket 2021 Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2019 – september 2020
Diskrimineringsombudsmannen 2021 Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet. Vad visar forskning?
EIGE + EU kommissionen 2021 Artificial intelligence, platform work and gender equality + direktivförslag om plattformsarbete
Anne-Marie Lindgren, Tiden och Skattebetalarnas Riksförbund 2021 Varje förslösad skattekrona. Bokslut över privatiserinar och marknadsexperiment i svensk välfärd
Fahlén och Duvander, ISF Rapport 2021:12 2021 Pappor som inte använder föräldrapenningen. Fokus på förändringar för barn födda åren 1994–2017
Jämställdhetsmyndigheten 2021 Hur har Covid-19-pandemin påverkat den ekonomiska jämställdheten? Rapport 2021:24.
Försäkringskassan 2021 Föräldrapenning bland samkönade och olikkönade föräldrar. Korta analyser 2021:4.
Susanne Fahlén, Ann-Zofie Duvander 2021 Pappor som inte använder föräldrapenningen - ISF rapport 2021:12
Åsa Forsell, TCO 2021 Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?
SOU 2021:94 2021 Ett utökat skydd mot diskriminering
Mats Larsson, LO 2021 Lönerapport 2021. Löner och löneutveckling år 1913–2020 efter klass och kön
SOU 2021:86 2021 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet
Visualcapitalist.com 2021 Visualizing Women’s Economic Rights Around the World
Denis Leythienne, Marina Pérez-Julián 2021 Gender pay gaps in the European Union - a statistical analysis + Faktablad från EU-kommissionen
Sveriges Ingenjörer 2021 Rön om lön och lön. Löner och löneskillnader bland ingenjörer
Statistics Iceland 2021 Icelandic gender pay gap analysis 2008-2020
Andersson, Bengtsson, Fina, Heider 2021 Ett ojämlikt Sverige - Regionala socioekonomiska skillnader i Sverige
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2021 Upphandling för jämställdhet – en vägledning + checklista
Prop. 2021/22:1, budgetpropositionen för 2022 2021 Bilaga 3 om ekonomisk jämställdhet + teknisk bilaga
EU Advisory Committee on Equal Opportunities 2021 The care gap in the EU: a holistic and gender-transformative approach
MUCF 2021 Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet. En analys av hinder och möjligheter.
Ledarna 2021 Jämställdhetsbarometern 2021. Underlag utgör en Novusundersökning.
EIGE 2021 2021 report on gender equality in the EU + Gender Equality Strategy Monitoring Portal
Kantar Sifo, Swedbank 2021 Kvinnors privatekonomi 2021
Medlingsinstitutet 2021 Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2020. Vad säger den officiella lönestatistiken?
Anders Kjellberg, Arena Idé 2021 Den svenska modellen 2020: pandemi och nytt huvudavtal+ SvD-artikel
Vetenskapsrådet 2021 Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning
EIGE 2021 Sverige i EIGE:s jämställdhetsindex för år 2020
Myndigheten för delaktighet 2021 Åtgärder på äldreområdet under perioden 2016–2020
European Managers, CEC 2021 Mainstreaming Gender Equality in European Leadership Fackförbundet Ledarna ingår i CEC.
Ida Inga, Akavia 2021 Jämställdhet inom IT-branschen minskar kompetensbristen
Mattias Munther, Skandia 2021 Lika arbete – olika pension 2021. Om deltisarbetets effekter efter familjebildning
Arbetsmarknadsdepartementet 2021 Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter
ETUC 2021 Response to the EU Commission Proposal for a Directive on Pay Transparency
Bergström, Gemmel, Östlund - Katalys 2021 Knegarpension. Fyra förslag för ett nytt pensionssystem
Medlingsinstitutets årsrapport 2021 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2020. Om jämställdhet s. 208-216
TCO 2021 Jämställdhetsindex 2006-2020. Hela landet, per län eller kommun.
Prop. 2020/21:143 2021 Institutet för mänskliga rättigheter
KD - Kristdemokraterna 2021 Jämställdhet på riktigt. En jämställdhetspolitik för verklighetens kvinnor.
World Economic Forum 2021 Global Gender Gap Report 2021
Lisa Gemmel, Byggnads & Katalys 2021 Pensionsoron. Så känner svenskarna inför sin pension
NIKK 2021 Jämställdhetseffekter av covid -19. Kunskap och initiativ i Norden
Forena 2021 Hela livet, halva lönen. Pensionsraset fortsätter i oförminskad takt + underlagsrapport
Neuman, Nielsen Lundmark, Karlsson-MUCF 2021 Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet
Bergold, Blomqvist, Larsson - LO 2021 Vi som inte jobbade hemma. Om Covid-19 påverkan för kvinnor och män i arbetaryrken
Cedaw nätverket, Sveriges kvinnolobby 2021 Kvinnor i Sverige 2021. En granskning av hur Sverige lever upp till Kvinno­konventionen
Thomas Ljunlöf, Linda Simonsen - SACO 2021 Livslöner för kvinnliga och manliga akademiker. I genomsnitt 3.7 miljoner bland akademiker.
SACO 2021 Skillnader i livslön mellan kvinnor och män. Här kan läsaren göra egna beräkningar
IF Metall 2021 Mens på jobbet. Arbetsmiljöundersökning bland medlemmar i samarbete med Novus.
Allbright 2021 Mycket gjort. Mest kvar. Allbright 10 år
EU Kommissionen 2021 Förslag till nytt pay transparency direktiv, COM (2021) 93 final, se även s. 25 European Pillar of Social Rights Action Plan
Jämställdhtsmyndigheten rapport 2021:7 2021 Källor till förståelse av skillnader i psykisk ohälsa. Styrning, organisering och värdering av arbete på en segregerad arbetsmarknad
Lidvall, Försäkringskassan, korta analyser 2021:1 2021 Sjukfrånvaro i grupper där färre arbetar. Statistik nedbruten på specifika grupper +Dagens arena intervju
Åsa Forsell, TCO 2021 Livspusslet under coronapandemin Påverkas kvinnor och män på olika sätt?
Anna Almqvist, LO 2021 Makteliten – håller ställningarna En studie av inkomstutvecklingen för makteliten perioden 1950–2019
Mats Larsson, LO 2021 Anställningsformer år 2020. Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 1990–2020
Kommissionen för jämställda livsinkomster 2021 Delredovisning: Hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män + översyn av myndigheters information och vägledning + Arbetsförmedlingens arbete med jämställd arbetsmarknadsetablering
Åsa Gunnarsson 2021 Skattesystemets betydelse för jämställda livsinkomster Rapport till Kommissionen för jämställda livsinkomster
Lena Svenaeus 2021 Likalönelagar i Kanada Rapport till Kommissionen för jämställda livsinkomster
Rapporter 2020
Eberhard Stüber 2020 Pay transparency-ett nordiskt perspektiv med Island som utgångspunkt
Arbetsgivarverket 2020 Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2018 – september 2019
Eriksson, Hane-Weijman, Henning - Tillväxtanalys pm 2020:05 2020 Nedläggningars och stora neddragningars effekter på branscher och yrkesroller - en analys utifrån geografi och kön
Anna Lindskog, Umeå universitet 2020 The Invisibility of Economic Violence in Swedish Legal and Gender Equality Policy Discourse. Thesis 30p.
SOU 2020:81 2020 Genomförande av balansdirektivet– balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
SOU 2020:79 - delbetänkande 2020 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen– aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området
EU-kommissionen 2020 En jämlikhetsunion: Jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025
PWC 2020 Maintaining focus on equality Year 3 Gender Pay Gap reporting for 2019/20
LRF:s jämställdhetsakademi 2020 Ung och lovande. Om unga lantbruksföretagare och jämställdhet
EIGE 2020 Gender equalities in care and consequences on the labour market
Sveriges kvinnolobby 2020 Investera för en jämställd arbetsmiljö
Mats Larsson, LO 2020 Lönerapport 2020. Löner och löneutveckling år 1913–2019 efter klass och kön
Arbetsmiljöverket, rapport 2020:2 2020 Arbetsmiljön 2019 + tabellbilaga. Rapporten visar bl.a. att Sexuella trakasserier minskar något
Thomas Ljunglöf, Linda Simonsen - SACO 2020 Lönar sig utbildning? Livslönerapport 2020
EIGE 2020 Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work
EU-kommissionen 2020 En jämlikhetsunion: Jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025. Innehåller även avsiering om förslag om lagstiftning kring AI-relaterad diskriminering (s. 8).
Jurekbarometern 2020 Så har Covid-19 påverkat förväntningarna på arbetsmarknaden
Lena Svenaeus - Arena Idé 2020 Tio år med Diskriminerings-ombudsmannen. En rapport om nedmontering av diskrimineringsskyddet
Susanne Fransson 2020 Hundra år av kvinnostrejker En berättelse i sex avsnitt á 3-12 minuter
ETUC - Europafacket 2020 ETUC Resolution on Gender Pay Transparency Directive
Dir. 2020:114 2020 Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga utbetalningar. Redovisning 31 maj 2021 och 31 maj 2022.
Fackförbundet ST 2020 Jobba hemifrån- är distansarbete här för att stanna? + pressmeddelande om kvinnor & män
Unionen 2020 Ny teknik, automatisering och coronakris – så förändras tjänstemännens arbetsmarknad. Om könsperspektiv se särskilt sidorna 19-25.
Emma Persson, Länsförsäkringar 2020 Analys: Nästan 40 år till jämställda inkomster
Sofia Andersson 2020 Feminist och höger - så blir svensk arbetsmarknad jämställd. Rapporten är självständig till MUF.
Sara Andersson, Eberhard Stüber - Jämställdhetsmyndigheten 2020 Fokus på inkomstgap - inte bara löneskillnader. En analys i korthet.
Brilliant Future AB 2020 Kränkande särbehandling på arbetsplatsen - en branschjämförelse
Regeringen, Dir. 2020:102 2020 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen
Konjunkturinstitutet 2020 Lönebildningsrapporten 2020. I rapporten uppmärksammas att visstidsanställda, unga, utrikes födda och kvinnor har drabbats hårdast av Corona-krisen
Lönelotsarna 2020 Strukturella löneskillnader 2019. På hela arbetsmarknaden och i välfärdens bristyrken
Försäkringskassan 2020 Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20–69 år + pressmeddelande Stressrelaterad psykisk ohälsa: 41 procent högre risk för kvinnor
SOU 2020:37 2020 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, Konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv s. 715
Statskontoret 2020 Sjukfrånvaron bland kvinnor i statliga myndigheter. En analys av hinder och åtgärder. Rapport 2020:12
Kommunal 2020 Pension för mödan - Det ska löna sig att ha arbetat
SOU 2020:46 2020 En gemensam angelägenhet Jämlikhetskommissionens slutbetänkande.
Folkhälsomyndigheten 2020 Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo-och bisexuella personer . Se även LIU studie om transpersoner på arbetsmarknaden
Nyckeltalsinstitutet 2020 Årsrapport 2020, Om Jämix (jämställdhetsindex) se sidorna 8-10.
Medlingsinstitutet 2020 Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2019. Vad säger den officiella lönestatistiken?
Färm, Lorenz - Pensionsmyndigheten 2020 Redovisning av livsinkomstprofiler 2020 , Regeringsuppdrag om livsinkomster och kompensationsgrader
Bengt Göran Emtinger, Claes Stråth 2020 Jämställdhet räknas – en ESO-rapport om kvinnors förändrade position i arbetslivet Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2020:2
Försäkringskassan, Rapport 2020:3 2020 Betald och obetald föräldraledighet. Hur flexibla är föräldrar under barnens två första levnadsår?
UN Women 2020 Unpaid Care Work. Infographics on your daily load and why it matters.
AlBright 2020 Tech lever grabbmyten. Djupintervjuer och en granskning av 14 tongivande techbolag.
Byggcheferna 2020 Stoppa machokulturen. Rapport baserad på Byggchefsbarometern 2019. Även uppföljning av en kampanj med samma namn under 2015 samt av #Metoo / #sistaspikenikistan.
Lönelotsarna 2020 Rätt lön? En fördjupning i välfärdens stora bristyrken.
Regeringskansliet 2020 Sveriges tionde återrapportering enligt CEDAW-konventionen
UN Women 2020 The Impact of COVID-19 on Women
Equileap 2020 Gender Equality in Europe. Assessing 255 leading companies on workplace equality
Arbeidsliv i Norden 2020 Finland med största jämställdhetsökningen. Men Danmark tar ledartröjan i nordisk jämställdhetsbarometer.
EIGE 2020 Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States. Tema ekonomi s 83-94
Dir 2020:22 2020 En kommission för jämställda livsinkomster + Kommittédirektiv
EU kommissionen, COM(2020) 152 final 2020 EU:s jämställdhetsstrategi 2020-2025. Nya regler om jämställda löner aviseras till slutet av 2020, s.10-11.
Tillväxtverket PM 2020:05 2020 Omställningar på arbetsmarknaden konserverar könsskillnader + Rapporten
Joa Bergold, Ulrika Vedin, Ulrika Lorentzi - LO 2020 Sveriges Jämställdhetsbarometer 2020.
TCO 2020 TCO:s nya jämställdhetsindex: "dags för politikerna att kavla upp ärmarna!" - Index för alla län
Skandia 2020 Lika arbete - olika pension
Lena Svenaeus 2020 Kanadamodellen - kollektivavtal i kampen mot sexuella trakasserier
Medlingsinstitutet 2020 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2019. Om löneskillnader mellan kvinnor och män, sid. 141-155
SCB 2020 På tal om kvinnor och män 2020.
Almega, HUI 2020 RUT-AVDRAGET En utvärdering av RUT-avdragets offentligfinansiella konsekvenser + kommentar av Scocco & Lindberg i DN.
Åsa Forsell, TCO 2020 Får tjänstemännen ihop livspusslet?
Oxfam 2020 Time to care. Unpaid and underpaid care work andthe global inequality crisis.
Rapporter 2019
Univeritets- och högskolerådet 2019 Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier
Tillväxtanalys, pm 2019:08 2019 Utvärdering av RUT-avdraget - effekter på företagens tillväxt och överlevnad
NIKK 2019 Norden fritt från sexuella trakasserier
Unionen 2019 Jämställda löner 2019. Löneskillnader mellan privata tjänstemän och arbetet för jämställda löner
Jennie K Larsson Arbetsförmedlingen (2019:2) 2019 Vad händer i mötet? Hur arbetsförmedlares arbetssätt kan bidra till ökad jämställdhet
World Economic Forum 2019 Global Gender Gap Report 2020
Anders Kjellberg 2019 Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund. OBS! Uppgifter i denna länk (se höger på ny sida) uppdateras kontinuerligt.
Långtidsutredningen 2019 2019 SOU 2019:65. Om jämställdhet se särskilt sid. 70 f, sid. 88 f, sid. 138, sid. 156 f.
Mats Larsson, LO 2019 Lönerapport 2019 - Löner och löneutveckling år 1913–2018 efter klass och kön
Regeringens skrivelse 2019/20:48 2019 Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning
Anna Danielsson Öberg - SSR 2019 Island tar nya tag mot lönediskriminering. Hur lagen kommit till, en beskrivning och hur den fungerar
Åsa Forsell - TCO 2019 Vi är inte där än! TCO:s förslag för ökad ekonomisk jämställdhet och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.
ETUC 2019 Rebalance - Trade unions`strategies and good practices to promote work-life balance
German Bender, Mats Wingborg - Arena Idé 2019 Fler otrygga jobb och färre fackligt anslutna. Statistik och analyser för åren 2005–2018
Allbright 2019 Fastighet först i mål . Fastighetsbranschen är första jämställda bransch med 40 procent kvinnor i toppen
Christina Boll, Andreas Langemann-EU Kommissionen 2019 Gender pay gap in EU countries based on SES (2014) .
EU Kommissionen 2019 Equal Pay. Overview of landmark case-law of the Corut of Juctice of the European Union.
Susanne Burri, EU Kommissionen 2019 National cases and good practices on equal pay .
Johanna Rickne, Eberhard Stüber 2019 En kommentar till Riksrevisionens rapport 2019:16 om lönekartläggningsbestämmelser. Se RiR 2019:16.
Jenny Andersson, Sveriges kvinnolobby 2019 Föräldraledig? Mer än en köksbordsfråga. En jämförelse av de nordiska ländernas föräldraledighetssystem ur ett jämställdhetsperspektiv.
EIGE 2019 Gender Equality Index 2019: Sweden. "With 83.6 out of 100 points, Sweden ranks first in the EU".
SCB 2019 Arbetstidens förläggning 2008-2018.
S-kvinnor 2019 30 timmars arbetsvecka - realism eller utopi? En kartläggning av fackförbundensarbetstidsreglering och syn på förkortad heltidsnorm.
Jurekbarometern 2019 Talang på lika villkor!? 50 år: Kvinnans bäst före-datum?
Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI 2019 Jobbhälsoindex 2019. Rapport 1: Trakasserier i arbetslivet
Lönelotsarna 2019 Strukturella löneskillnader. En (o)fullständig bild av löneskillnader 2018 med fördjupning i statlig sektor.
Medlingsinstitutet 2019 Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2018. Vad säger den officiella lönestatistiken?
Kristoffer Arvidsson Thonäng 2019 Lönebildning för en ny tid. 6F:s förslag på ny lönebildningsmodell.
Erik Färm, Karl Birkholz, Pensionsmyndigheten 2019 Redovisning av livsinkomstprofiler 2019. Regeringsuppdrag om livsinkomster och kompensationsgrader.
Riksrevisionen, Pathric Hägglund 2019 Jämställd sjukfrånvaro– bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen? RIR 2019:19
Ida Måwe, NIKK 2019 Likalön i Norden. Lagar och politiska strategier.
EIGE 2019 Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance
Finansförbundet 2019 Kompetensutveckling– stärker anställningstryggheten på en dynamisk arbetsmarknad
Christer Gerdes, Riksrevisionen 2019 Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning– ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen. RiR 2019:16
Emilia Johansson, Riksrevisionen 2019 Jämställdhet i Almis låneverksamhet– otydlig styrning och återrapportering RiR 2019:7
Cecilia Hermansson, KTH/Svenskt Näringsliv 2019 Industriavtalet – en genomgång av dess utveckling, effekter, kritik och utmaningar. En rapport i serien "Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft".
Baquedano, Frisk, Koutakis - SCB 2019 Doktorsexaminerades villkor - Under forskarutbildningen och i arbetslivet
Kajsa Dovstad, Timbro 2019 Föräldraledigheten och personalbristen i välfärden
Jenny Andersson, Sveriges kvinnolobby 2019 Från ord till (för)handling - Använd kollektivavtalen för ett jämställt arbetsliv.
Sweco Society, Lst Stockholm 2019 Född 1985 - en generations inträde på arbetsmarknaden. Länsstyrelsens rapport 2019:5 + DN nyhetsartikel "Kvinnor förlorare i Stockholms arbetsliv"
Markus Kallifatides 2019 Vägar till jämställda löner inom arbetarklassen. Rapport nr 5 i 6F:s serie om lönebildning för jämlikhet
Ulrika Lorentzi, Ulrika Vedin - LO 2019 Sveriges jämställdhetsbarometer 2019 Tid, makt och pengar i ett förändrat politiskt landskap
Åsa Forsell - TCO 2019 Jämställdhetsindex, från åren 2006-2018.
Futurion (TCO), rapport 2019:2 2019 Delat land, delad framtid? Om attityder till arbetsmarknaden idag och imorgon.
Medlingsinstitutet - årsrapport 2019 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2018 Om löneskillnader mellan kvinnor och män s.179-190
Mats Larsson, LO 2019 Lönerapport 2018. Löner och löneutveckling år 1913–2017 efter klass och kön
Handelsanställdas förbund 2019 #Obekväm arbetstid - en rapport om #Metoo-uppropet inom Handeln.
Svenskt Näringsliv 2019 The race for skills drives gender equality
Rapporter 2018
Maria Cheung, Arbetsförmedlingen 2018 Hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering?. Working paper 2018:2
Lundborg, Plug, Würtz Rasmussen - IFAU 2018 Kan kvinnor ha både barn och karriär? Resultat från data på assisterade befruktningar.
Ola Linder, lagensomverktyg.se 2018 Diskrimineringsombudsmannens tillsynsarbete-särskilt fokus gällande aktiva åtgärder.
Albrecht, Bronson, Skogman Thoursie, Vroman - IFAU 2018 Karriärutveckling för högutbildade kvinnor och män i Sverige.
Christer Romilson, SSR 2018 En utvecklad lönebildningsmodell
Pensionsmyndigheten 2018 Varför får kvinnor och män olika mycket i inkomstpension? Svar på regleringsbrevsuppdrag för 2018.
Maria Stanfors - IFAU 2018 Lön efter möda eller lön efter kön? Könsskillnader före den moderna arbetsmarknadens genombrott.
World Economic Forum 2018 The Global Gender Gap Report 2018.
Unionen, Novus 2018 Två undersökningar om arbetsgivares arbete för jämställda löner och om föräldraskapets påverkan på lön.
Johanna Alm Dahlin, DIK 2018 Vad är du beredd att offra? En rapport om arbetsvillkor och arbetsmiljö i byråbranschen.
Fanny Larsdotter, LO 2018 Bättre och bättre dag för dag? Arbetsmiljön i Sverige under ett kvarts sekel.
OECD 2018 Going Digital: T he Future of Work for Women.
Nordic Council of Ministers 2018 Increasing Income Inequality in the Nordics Nordic Economic Policy Review 2018.
Lars Calmfors 2018 Industrins lönenormering kan och bör reformeras. Rapport 4 av Katalys om lönebildning för jämlikhet.
Medlingsinstitutet 2018 Yrke, lön och kön. Kartläggning av löneläget för 383 yrken mellan 2014 och 2017, ett jämställdhetsperspektiv
Arbetsmiljöverket, rapport 2018:2 2018 Arbetsmiljön 2017 samt tabellbilaga.
Åsa Forsell, TCO 2018 Föräldraledighet och livspussel. TCO:s förslag för ökad jämställdhet i föräldraförsäkringen.
Eberhard Stüber, Jämställdhetsmyndigheten 2018 Jämställda löner – ett erfarenhetsutbyte Rapport från studiebesök i Ontario och Québec 15 – 21 april 2018
Kristin Alsos, Kristine Nergaard 2018 Lönebildningen i de skandinaviska länderna. Rapport 3 av Katalys om lönebildning för jämlikhet.
Inspektionen för socialförsäkringen 2018 Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar sedan 2000-talets början.
Konjunkturinstitutet 2018 Lönebildningsrapporten 2018. Om utrikes födda kvinnors & mäns integration på arbetsmarknaden s 97-110
Anne-Marie Lindgren 2018 Låga löner funkar inte. Rapport 2 av Katalys om lönebildning för jämlikhet.
Almega, Akademikerförbunden, Unionen, Journalistförbundet 2018 Ett jämställt arbetsliv – Framtidens arbetsmarknad –
SCB 2018 På tal om kvinnor och män. Lathund för jämställdhet 2018.
Kommunal 2018 Så mycket bättre? 2018 Jämförelse av anställningsvillkor & löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg
Lönelotsarna 2018 Strukturella löneskillnader. En (o)fullständig bild av löneskillnader 2017
Medlingsinstitutet 2018 Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2017. Vad säger den officiella lönestatistiken?
Arbetsgivarverket 2018 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män. Åren 2000-2017.
Jakob Molinder, LO 2018 Facklig organisering och ekonomisk jämlikhet. En genomlysning av internationell forskning och några lärdomar från perioden med centrala avtal
SACO 2018 Löneskillnader mellan yrken och den könsuppdelade arbetsmarknaden
Jämställdhetsmyndigheten 2018 Remissvar på SOU 2017:101 om jämställt föräldraskap
OECD 2018 Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries.
Joa Bergold, LO 2018 Kvinnlig fägring och machokultur? Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar.
Nordiska ministerrådet 2018 Nyanlända kvinnors etablering. Komparativ nordisk studie som även belyser etableringspolitiska insatser
Arbetsgivarverket 2018 Löneutveckling på det statliga avtalsområdet. Statistikperioden sept 2016 - sept 2017.
Mats Morin, 6F/Katalys 2018 Lågt lönemärke gynnar högavlönade. Normerande löneavtal och arbetarnas löner relativt tjänstemännens
Elinor Odeberg 2018 Arbetarrörelsens blinda fläck. Om kvinnors prekära arbeten. Katalys rapportserie om klass i Sverige.
SOU 2018:24 2018 Tid för utveckling. Delbetänkande av Utredningen för hållbart arbetsliv över tid
Unionen 2018 Var fjärde som utsatts för sexuella trakasserier slutar. Undersökning som omfattar ca 2000 privat och offentligt anställda
Anna Almqvist, Anders Eld - LO 2018 Makteliten– toppnoterar igen En studie av inkomstutvecklingen för makteliten perioden 1950–2016
AllBright 2018 Börsens dolda makthavare Valberedningarna är de dolda makthavarna som idag domineras av män.
Åsa Forsell, TCO 2018 Jämställdhetsindex. Länk till index för hela landet, per län och per kommun från 2006 till 2017
Bergold, Larsdotter, Vedin - LO 2018 Tid, makt och pengar. Sveriges jämställdhetsbarometer 2018
Medlingsinstitutet, årsrapport 2018 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2017. Särskilt om jämställdhet sid. 54-56, 113-114, 209-213.
Gustav Wiel-Berggren-Almega 2018 Succéreformen RUT fyller 10 år
Arbetsmarknadspolitiska rådet 2018 Hur fungerar kollektivavtalen? Arbetsmarknadsekonomisk rapport
Unionen 2018 Lönekartläggning lönar sig 2018.
Rapporter 2017
Jenny Säve-Söderbergh, ESO 2017:6 2017 Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda pensioner
Inspektionen för socialförsäkringen 2017 Kvinnors och mäns pensioner. En analys av skillnader och spridning i pensionsinkomster i dag och i framtiden. Rapport 2017:8
Arbetsmarknadsdepartementet 2017 Handlingsplan för jämställda livsinkomster
Socialdepartementet 2017 Handlingsplan för jämställda pensioner
SOU 2017:101 2017 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen.
World Economic Forum 2017 The Global Gender Gap Report 2017.
SACO 2017 Föräldraskap och karriär. Hur frånvaron från arbetsmarknaden påverkar akademikers karriärmöjligheter.
Jusek 2017 Inga blyga violer. Kvinnor rankar sin kompetens högre men sätter lägre pris på den.
Daniel Lind, Jusek 2017 Hur förbättrar vi arbetsmiljön för Sveriges akademiker?. Arbetsglädjen minskar bland Sveriges akademiker. Särskilt tydligt är det bland akademikerkvinnor.
Sveriges Företagshälsor 2017 Jobbhälsobarometern 2017:1. ”Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män”.
Sveriges Företagshälsor 2017 Jobbhälsobarometern 2017:2 Om trakasserier och mobbing.
Europaparlamentet 2017 Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU
Joa Bergold/Ulrika Lorentzi/Ulrika Vedin-LO 2017 Sveriges jämställdhetsbarometer 2017 Tid, makt och pengar
Mats Larsson, LO 2017 Lönerapport 2017. Löner och löneutveckling år 1913–2016 efter klass och kön
Hanna Hultin, Michael Wiberg 2017 Barnhushållens ekonomi. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2017. Socialförsäkringsrapport 2017:9.
Anna Danielsson Öberg, Tommy Öberg 2017 Vem ska bestämma på lönemarknaden? Industriavtalets lönenorm utmanas.
Arbetsmiljöverket, rapport 2017:6 2017 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö
Medlingsinstitutet 2017 Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016. Vad säger den officiella lönestatistiken?
Arbetsgivarverket 2017 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män. Avser åren 2000-2016.
Europeiska kommissionen 2017 Pay transparency in the EU . A legal analysis of the situation in the EU Member States, Iceland, Liechtenstein and Norway.
Europeiska kommissionen 2017 The enforcement of the principle of equal pay for equal work or work of equal value A legal analysis of the situation in the EU Member States, Iceland, Liechtenstein and Norway.
Arbetsgivarverket 2017 Löneutveckling på det statliga avtalsområdet. Avser perioden september 2015 - september 2016.
Ledarna 2017 Tiden går - attityder består. Ledarnas jämställdhetsrapport 2017.
Arbetsmiljöverket 2017 Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet. Kunskapssammanställning 2017:4.
Institut for Menneskerettigheder 2017 HVAD TJENER DU? ÅBENHED OM LØN PÅ ARBEJDSPLADSEN
Arbetsmiljöverket 2017 Arbetsmiljöverkets rapport om särskilda förebyggande insatser inom kvinnodominerat arbete
SACO 2017 Förklarat och oförklarat mellan kvinnor och män. Löneskillnader bland Sacoförbundens medlemmar samt hel- och deltidsanställda efter klass och kön år 1990–2016
TCO 2017 Jämställdhetsindex. Index per län och per kommun från 2006 till 2016 på interaktiv karta
Thomas Ljunglöf, SACO 2017 Livslöner för kvinnor och män
Mats Larsson, LO 2017 Anställningsformer och arbetstider 2017. Fast och tidsbegränsat anställda
SACO 2017 Skillnader i livslön mellan kvinnor och män. Skillnader baserade på 2014 års löner. Välj utbildningsriktning!
Unionen 2017 Föräldravänligt arbetsliv 2017. En undersökning bland 2046 privatanställda tjänstemän med barn 0-11 år.
Medlingsinstitutet 2017 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016. Om kvinnors och mäns löner se sidorna 54-58, 200-204
Ledarna 2017 Ledarnas lönestatistikrapport 2017
Lönelotsarna 2017 [link=http://njl.nu/uploads/17-07-06_Samma_yrke__olika_lon.pdf]Samma yrke, olika lön.
Lönelotsarna 2017 Samma yrke, olika lön.
Lönelotsarna 2017 76 Miljarder, prislappen för den strukturella löneskillnaden Anita Harriman, Lena Johansson, Marie Trollvik
Svenskt Näringsliv 2017 Fler kvinnor i näringslivet – så gör attraktiva arbetsgivare
Fransson, Stüber 2017 Supplement till Diskrimineringslagen. En kommentar Beskrivning av nya bestämmelser om aktiva åtgärder och lönekartläggning
Rapporter 2016
Arbetsgivarverket 2016 Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2013 - september 2014
Kommunal 2016 Status: Prekär - en rapport om tidsbegränsat anställda
LO och Svenskt Näringsliv 2016 Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad - en kartläggning av förekomsten, behoven och hur de används.
Skr. 2016/17:10 2016 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.
Ds 2016:19 2016 Jämställda pensioner? En första delrapport av pensionsgruppens arbete.
SOU 2016:87 2016 Bättre skydd mot diskriminering Betänkande om bättre möjligheter att motverka diskriminering
Arbetsmiljöverket 2016 Arbetsmiljön 2015. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2
Försäkringskassan 2016 Barnhushållens ekonomi . Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2016
Diskrimineringsombudsmannen 2016 Sakligt motiverad eller koppling till kön? En analys av arbetsgivares arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
Statistiska Centralbyrån, SCB 2016 På tal om kvinnor och män. Lathund för jämställdhet 2016.
Ledarnas karriärrapport 2016 2016 Lönlöst att prestera? Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken
Medlingsinstitutet 2016 Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2015. Vad säger den officiella lönestatistiken?
OFR 2016 Vad är diskriminering? En facklig handbok
Anna Almqvist, LO 2016 Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige
Ledarna 2016 Glastaket består - 50 år till jämställdhet på den högsta chefsnivån
Prop. 2015/16:135 2016 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
Anna Danielsson Öberg 2016 Vägen mot sammanbrottet Löften om att löneskillnader mellan kvinnor och män skulle minska har inte infriats. En granskning av avtalsrörelserna 2004-2013 på uppdrag av LO.
Ulrika Vedin, LO 2016 Sveriges jämställdhetsbarometer 2016. Tid, makt och pengar. Tema : Lön
Ledarna 2016 Chefslöner på riktigt. Ledarnas lönestatistikrapport 2016.
Unionen 2016 Föräldravänligt arbetsliv 2016. En rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov.
LO 2016 Makteliten - klyftorna större än någonsin. Bilaga 3, de elva maktgrupperna uppdelade på kön..
Medlingsinstitutet, årsrapport 2016 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2015. Jämställdhet s. 137-158.
Rapporter 2015
Carina Larusson, Winnet 2015 Jämställdhetscertifiering. Jämställd industri – från ledning till verksamhet. Slutrapport till Tillväxtverket
Lina Stenberg 2015 Working poor. Om arbetande fattigdom och klass i Sverige. Tiden rapport 2015:1.
Vision 2015 Vässa verktygen – med bättre och tätare lönekartläggningar
Svenskt Näringsliv 2015 Jämställda löner - hur gör vi arbetet mer effektivt?
SOU 2015:86 2015 Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken
Katarina Boye, IFAU 2015 Mer vab, lägre lön? Uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av barn och lön bland svenska föräldrar. "Det finns ett samband mellan ett större uttag av vab-dagar och lägre lön, speciellt bland män"
Maria Stanfors 2015 Underlag till Jämställdhetsutredningen U2014:06 Det obetalda hem och omsorgsarbetet
SOU 2015:50 2015 Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för ett jämställd arbetsliv. JA-delegationens slutbetänkande
Arbetsmiljöverket rapport 2015:6 2015 Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014. Slutrapport
LO 2015 Deltidsarbete, en klassfråga. Rapport som behandlar klass och kön åren 1990-2015.
Joa Bergold, Ulrika Vedin - LO 2015 Sveriges jämställdhetsbarometer 2015 - Tid, makt och pengar
Medlingsinstitutet 2015 Lönebildning och jämställdhet samt Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014
LO 2015 Vägen till full sysselsättning. Särskilt om tema jämställdhet här och här.
Diskrimineringsombudsmannen 2015 Redovisning av regeringsuppdrag, bl.a. avseende granskningar av arbetsgivares lönekartläggningar.
Medlingsinstitutet, årsrapport 2015 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014. Jämställdhet s 169-190.
Rapporter 2014
Anita Nyberg 2014 Underlag till Jämställdhetsutredningen U2014:06. Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet
ILO 2014 Global Wage Report 2014/15 "Gender pay gap widens for higher-earning women".
SOU 2014:81 2014 Yrke, karriär och lön - kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden.
LO:s lönerapport 2014 "Arbetarkvinnor allt mer på efterkälken"
Arbetsmiljöverket 2014 Arbetsmiljön 2013 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:3
SOU 2014:30 2014 Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet.
SOU 2014:28 2014 Lönsamt arbete-familjeansvarets fördelning och konsekvenser
Sten Gellerstedt, LO 2014 Arbetsmiljö 2014, klass och kön
SOU 2014:41 2014 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
Vision 2014 Prövning och profession. En kunskapsöversikt om arbetsbelastning i socialtjänsten
Medlingsinstitutet 2014 Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?
Svenskt Näringsliv 2014 Rätt mål men fel metod. Svenskt Näringslivs syn på jämställda löner och lönekartläggning
Mats Larsson,LO 2014 Hundra år av ojämlikhet - löner och löneutveckling efter klass och kön
Institut for Menneskerettigheder 2014 ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER – EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV
Kommunal 2014 Är det här okej? – en rapport om villkoren för visstids- och timanställda.
Jusek 2014 En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor.
Unionen 2014 Lönekartläggning lönar sig 2014. Unionen kräver årlig lönekartläggning.
Sveriges Ingenjörer 2014 Rön om lön och kön
Bohlin, Bernhardtz, Norell 2014 “Jag tar värktabletter men det hjälper inte”. En analys av arbetarkvinnors arbetsmarknad
Landsorganisationen 2014 Sveriges jämställdhetsbarometer 2014 - tid, makt och pengar
Medlingsinstitutet, årsrapport 2014 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2013, s 158-185 om jämställdhet.
Vision 2014 Jobb i välfärden, en dubbel förlustaffär för kvinnor
Rapporter 2013
Försäkringskassan rapport 2013:9 2013 Ojämställd arbetsbörda. Föräldraledighetens betydelse för fördelning av betalt och obetalt arbete
Försäkringskassan rapport 2013:8 2013 De jämställda föräldrarna. Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag?
ILO 2013 Equal pay - Introductory guide
EU Kommissionen 2013 Rapport om tillämpningen av likabehandlingsdirektiv 2006/54/EG
Angelov, Johansson, Lindahl: IFAU 2013:2 2013 Det envisa könsgapet i inkomster och löner - Hur mycket kan förklaras av skillnader i familjeansvar?
Mats Larsson, LO 2013 Lönerapport år 2013. Löner och löneutveckling år 2000–2012 efter klass och kön
Ann-Zofie Duvander 2013 Föräldrapenning och föräldraledighet. Mått på olika aspekter av föräldraledighet
SACO, Lena Granqvist (red.) 2013 Lönespridning
Svenskt Näringsliv 2013 Fakta om löner och arbetstider 2013
SFI Rapport - Larsen, Bøje Houlberg 2013 Lønforskelle mellem mænd og kvinder 2007-2011
Kommunal 2013 Byt lön - dags för jämställda löner
Medlingsinstitutet 2013 Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2012?
Kommunal, Lönepolitiska utredningar 2013 Rätt lön - Lönepolitiska utredningen, Återblick och utmaningar
Anna Danielsson Öberg, Tommy Öberg 2013 Lönekamp med förhinder. Intervju- och debattbok om kvinnolöner i vård och verkstad
David Ljung 2013 Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet? av Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg
SSR - lägesrapport, analys och lagförslag 2013 Lönekartläggning, försummad lagstiftning i kommuner och landsting
Medlingsinstitutet, årsrapport 2013 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2012, s 159-191 om jämställdhet.
Rapporter 2012
SCB 2012 På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012 "Jämställdheten trampar vatten"
LO, Mats Larsson 2012 Enligt LO:s lönerapport 2012 ökade lönerna mer för LO:s män än kvinnor under 2010 och 2011.
HK (Danmark) 2012 HK:s "likalönsberäknare" presenteras här. Ta del av verktyget via länk.
Civilekonomerna 2012 Lön efter utbildning och kompetens. En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012.
Kajsa Lindell Charlotta Undén-SvNäringsliv 2012 Lönebildning i företag lönar sig. Bl.a. om löneutveckling ur ett könsperspektiv.
Riksrevisionen rapport 2012:3 2012 DO och diskrimineringsfrågorna
Det Nationale Ligelønsnetværk 2012 Køn,værdi og ligeløn. Idékatalog til lovforbedringer
Yamam Al-Zubaidi, DO 2012 Statistikens roll i arbetet mot diskriminering – en fråga om strategi och trovärdighet
Medlingsinstitutet 2012 Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?
Nima Sanandaji, Svenskt Näringsliv. 2012 Socialförsäkring i förändring. Försäkring - ett lyft för kvinnors företagande!
Kreicbergs Utredning & Opinion/PTK 2012 Kvinnors pensioner år 2012
Konjunkturinstitutet, Thomas Andrén 2012 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. En kunskapsöversikt
Medlingsinstitutet, årsrapport 2012 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011, s. 155-182 om jämställdhet.
Kommunal, LSR, SSR, Vision, Vårdförbundet 2012 Hög tid för jämställda löner
BAO & Finansförbundet 2012 Partsgemensamt projekt för att motverka osakliga löneskillnader inom bank- och finansbranschen
Rapporter 2011
ILO 2011 Lige løn for lige arbejde – uanset køn Rapport om arbetsvärdering i dansk översättning
IF Metall, Anton Strömbäck 2011 Skilda löner. Löneskillnader mellan män och kvinnor – arbetare inom industrin
Thomas Andrén, Konjunkturinstitutet 2011 Frånvaroeffekter på lönen för kvinnor och män
Anna Kindberg Batra, Saila Quicklund, Moderaterna 2011 Jul, jobb & jämställdhet
TCO:s kongressrapport 2011 TCO kommenterar särskilt likalöneproblematiken på sidorna 45-49.
Thomas Ljunglöf, SACO 2011 Lönsamma studier - Livslönerapport 2011
Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Ständig standby - en rapport om visstidsanställdas villkor
John Ekberg, Medlingsinstitutet 2011 Skillnaden mellan kvinnors och mäns lön i ett tioårigt perspektiv, s 103-117 i antologi "Röster om lönebildning och medling"
Unionen 2011 Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön.
LO: Mats Larsson 2011 Lönerapport 2011. Löner och löneutveckling år 2000-2010 efter klass och kön.
Nils Gottfries, Långtidsutredningen 2011, bilaga 5 2011 Fungerar den svenska lönebildningen?
Medlingsinstitutet, rapport 2011 Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2010?
Statskontoret 2011 Aktiva åtgärder mot diskriminering - effekter och kostnader
SACO, Lena Granqvist och Håkan Regnér 2011 Kvinnor och män i en individualiserad lönebildning
Medlingsinstitutet, årsrapport 2011 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2010, s 165-206 om jämställdhet.
Rapporter 2010
EU-Kommissionen/Petra Foubert 2010 The Gender Pay Gap in Europe from a Legal Perspective
Belgian Presidency report 2010 2010 The gender pay gap in the Member States of the European Union: quantitative and qualitative indicators
EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER EQUALITY 2010 The Gender Pay Gap in Europe from a Legal Perspective (including 33 country reports)
Medlingsinstitutet, årsrapport 2010 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2009, s. 129-149 om jämställdhet.
Svenskt Näringsliv 2010 Kvinnors löner - ett företags och individperspektiv
SOU 2010:7 2010 Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter...
Moderaterna 2010 Jämställdhetspolitisk plattform Referens bl.a. till att "könsmaktsordningar består" samt krav på skärpta lönekartläggningsbestämmelser.
IF Metall 2010 Trender i industriarbetarnas arbetsvillkor 2010 - klubbarnas bedömningar av jämställdheten på arbetsplatserna
Kommunal 2010 Kön, lön och arbetstid
Rapporter 2009
Lena Svenaeus på uppdrag av DO 2009 Utredning om aktiva åtgärder för lika möjligheter och rättigheter. Lag och kollektivavtal
SACO: Lena Granqvist, Håkan Regnér 2009 Lokal lönebildning i praktiken
Medlingsinstitutet, konferensrapport 2009 Parternas syn på lönenormering, avsnitt om "kvinnolöner i fokus" se sid 13-32
Medlingsinstitutet, antologi 2009 Nio perspektiv på jämställdhet,
Medlingsinstitutet, årsrapport 2009 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008, s 133-147 om jämställdhet.
Lena Granqvist, SACO 2009 Inte bara lön. En studie av akademikernas löneförmåner och bonus.
Lärarförbundet 2009 Perspektiv på lärarlöner, del 2 - om hur lön och kön hänger ihop
Kommunal, Bodil Umegård 2009 Får man sämre anställningsvillkor och lägre lön om man är född utomlands?
Rapporter 2008
ILO 2008 Promoting Equality, Gender-Neutral Job Evaluation for Equal Pay A step to step guide
Unionen: Ulla-Maria Jonsson 2008 Lönekartläggning lönar sig
SKTF 2008 Lönekartläggning behövs! Om personalchefers syn på lönekartläggning.
Handelsanställdas förbund: Stefan Carlén 2008 Den reproducerade ojämställdheten
Medlingsinstitutet, årsrapport 2008 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2007, s 147-182 om jämställdhet.
JämO 2008 Miljongranskningen - Resultat av etapp 2 och slutrapport
Rapporter 2007
Hedemora kommun 2007 Gemensam arbetsvärdering i Sveriges kommuner - effektiv administration eller centraliserad lönebildning?
Rapporter 2006
Prop. 2005/06:155 2006 Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken
Monica Andersson, Susanne Fransson / Göteborgs universitet 2006 Rapport om samverkan och lönekartläggning JämOs 50granskning och projekt 2004-2005
Marie-Thérèse Chicha, ILO 2006 A comparative analysis of promoting pay equity: models and impacts
Skr. 2005/06:213 2006 Handlingsplan för jämställda löner
Backman m.fl. SCB 2006 Vad innebär diskriminering? Jämförelser mellan olika gruppers uppfattningar och med närliggande begrepp
Rapporter 2005
Tommy NIlsson, Anbritt Ryman 2005 Individuell lön, lönar det sig?
SOU 2005:73, bilaga 7, Anna Thoursie 2005 Föräldraförsäkringens effekter på sysselsättningen och löner - olika för kvinnor och män?
SACO: Håkan Regnér, Lena Granqvist 2005 Lön och individuella drivkrafter
JämO 2005 Regeringsrapport 2 om lönekartläggningsbestämmelserna
SOU 2005:66 2005 SOU 2005:66, Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål
SOU 2005:66 2005 Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen, Nyberg (s 13-84) om ekonomisk jämställdhet
Medlingsinstitutet 2005 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2004. Om jämställdhet s. 103-135.
Rapporter 2004
LO: Anna Thoursie 2004 Varför tjänar kvinnor mindre? Handbok om lönediskriminering
Rapporter 2003
JämO 2003 Regeringsrapport 1 om lönekartläggningsbestämmelserna
JämO 2003 Bilaga till Regeringsrapport 1 om lönekartläggningsbestämmelserna
Kommunal 2003 Lön för mödan. Hur fungerar den individuella lönesättningen för Kommunals medlemmar
Rapporter 2002
SCB & Näringsdepartementet 2002 Lön för mödan. Fakta om arbetsvillkor och löner för kvinnor och män inom vård och omsorg
Rapporter 2000
Prop. 1999/2000:143 2000 Ändringar i jämställdhetslagen m.m.
Regeringskansliet 2000 Att synliggöra löneskillnader mellan kvinnor och män
Rapporter före år 2000
SOU 1998:6 1998 Ty makten är din... Slutbetänkande i kvinnomaktutredningen Del 1. Del 2
Europeiska Kommissionen 1996 Dokument KOM (94) 6 Vägledning för tillämpning av lika lön för lika arbete för kvinnor och män i arbetslivet